Χωμάτινος στίβος (Κουρασάνι)

 

Υπόβαση

Σαν υπόβαση του στίβου διαστρώνονται τα  πρώτα 10 εκ. θραυστού υλικού (σκύρα) (στιβάδα φιλτραρίσματος) και κατόπιν 10 εκ. γαρμπίλι (φέρουσα στιβάδα). Και οι δύο στρώσεις θα συμπιεστούν με οδοστρωτήρα ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη σταθερότητα.

Μεσαία στρώση

Για να διατηρηθεί η απαραίτητη υγρασία διαστρώνεται  θηραϊκή γη (ελαφρόπετρα) σε στρώση  πάχους 8 εκ.

Χωμάτινη επιφάνεια (κουρασάνι).

Η τελική επιφάνεια του κεραμιδοχώματος κατασκευάζεται σε δύο στάδια, στο πρώτο στάδιο διαστρώνεται σε μέσο πάχος 4 εκ. (μετά την συμπίεση)  κεραμιδόχωμα (κουρασάνι) κοκκομετρικής διαβάθμισης 0-3 χιλ. Στο δεύτερο στάδιο διαστρώνεται σε μέσο πάχος 3 εκ. (μετά την συμπίεση) κεραμιδόχωμα κοκο- μετρικής διαβάθμισης 0-2 χιλ. Η συμπίεση γίνεται με κύλινδρο βάρους 200-600 κιλών. Κατά τη διάρκεια της συμπίεσης το υλικό καταβρέχεται συνεχώς ώστε να δέσει καλύτερα. Η όλη κατασκευή γίνεται σύμφωνα με το DIN 18035 και τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.
Σημειωτέον ότι το κουρασάνι χρειάζεται περιοδική συντήρηση για να διατηρήσει τις ιδιότητες του σε βάθος χρόνου. Η συντήρηση σε γενικές γραμμές, συνίσταται στο κατάβρεγμα, την συμπλήρωση υλικού όπου απαιτείται (π.χ. σε πιθανές λακκούβες) και τη κυλίνδρωση με κατάλληλο κύλινδρο.

Posted in Χωμάτινοι τάπητες.